3) Ateliér na papíře...Svatebnění

Právní úprava

Uzavřít manželství na území ČR je možné formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek si jsou dle platné právní úpravy rovny). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství.

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků!!!

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
 
Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství,
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR je zpoplatněno částkou 3000 Kč. Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR je zpoplatněno částkou 2 000 Kč. Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč.
 

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 
Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.
 
 
 
(zdroj mvcr.cz)