• 3) Ateliér na papíře...Svatebnění

    Právní úprava

    Uzavřít manželství na území ČR je možné formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek si jsou dle platné právní úpravy rovny). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků!!! Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.  Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit rodný list,…