Ochrana osobních údajů

Základní informace

Při zpracovávání Vašich osobních údajů jsou dodržovány standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Hana Žabková IČ 02772337, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále zhotovitel, správce)

Subjekt osobních údajů

Subjektem osobních údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají (např. zákazník – Objednavatel)

Zpracovávané osobní údaje, které jsou poskytnuty subjektem

Mezi tyto údaje patří jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, poskytnuté služby a uzavřené obchody, případně IČ a DIČ

 

Účel zpracování osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány z důvodu nutnosti za účelem plnění objednavatelem objednaných a správcem/zhotovitelem poskytovaných služeb a zboží.

Údaje jsou zpracovány na základě souhlasu objednavatele.

Údaje jsou sbírány pro uskutečnění plnění smlouvy s Objednavatelem a dále pro plnění zákonných povinností, rozvoj obchodního vztahu a obchodních aktivit. Zhotovitel poskytne nutné údaje o příjemci zásilky subjektům realizujících distribuci platebního styku a dopravy týkající se objednaných služeb a zboží


Právní podklady pro zpracování osobních údajů

Základním právním podkladem je plnění a uzavření smlouvy, v rámci kterého jsou zpracovávány především údaje fakturační a doručovací.

 

Doručení zboží

Pro potřeby doručení zboží jsou nutné informace poskytnuty přepravním společnostem. Mezi tyto údaje patří jméno, adresa, telefon, případně IČ a DIČ.

 

Délka zpracování osobních údajů

Zhotovitel zpracovává údaje objednavatele/subjektu po dobu trvání smluvního vztahu a zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu. Dle závazných předpisů či v souladu s nimi.

 

Práva Subjektů osobních údajů

Subjekty osobních údajů mají právo

a) kdykoliv odvolat svůj souhlas

b) opravit či doplnit své údaje prostřednictvím žádosti formou elektronické pošty na delafleur@seznam.cz

c) omezenit jejich zpracování

d) vznést námitku či stížnost proti zpracovávání osobních údajů

e) požadovat přenesení svých osobních údajů

f) požadovat výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,  subjekt odvolal svůj souhlas a není tak již právní důvod údaje uchovávat, údaje byly zpracovány protiprávně nebo je povinnost výmazu stanovena zvláštním předpisem…o výmaz je možné zažádat písemnou formou na delafleur@seznam.cz

pozn. výmaz se netýká údajů na dokumentech, jež je nutno ze zákona uchovávat /jako faktury/ nebo případ nutnosti určení, výkon nebo obhajobu právních nároků zhotovitele /reklamace, objednavatelem neuhrazená pohledávka/

 

Stížnost

Má-li subjekt dojem, že jsou jeho osobní údaje zpracovány protiprávně, má samozřejmě právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

V Jasenné 28.10.2020