Obchodní podmínky svatebního květinového servisu

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky De la Fleur květinový ateliér (dále jen „obchodní podmínky“) jsou ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) součástí obsahu smlouvy o dílo, jež za stranu zhotovitele uzavírá paní Hana Žabková IČO: 02772337 se sídlem Jasenná 176, 552 22 Jasenná, okr. Náchod, zapsaná v živnostenském rejstříku s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a obory činnosti poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  (dále jen „zhotovitel“).


2. Upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem, jinou fyzickou nebo právnickou osobou coby objednavatelem (dále jen „objednavatel“).


3. Sídlo provozovny zhotovitele Jasenná 229, 552 22 Jasenná, okr. Náchod. Zhotovitel není plátcem DPH.


4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo/objednávce zvlášť, tyto pak mají před těmito obchodními podmínkami přednost.


5. Obchodní podmínky jsou sepsány v českém jazyce a jsou veřejně přístupné na webové stránce zhotovitele.

 

 

II. NABÍDKA SLUŽEB JAKO PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Zhotovitel nabízí kompletní svatební floristický servis – od návrhu a cenové nabídky,  přes poradenství a samotné zhotovení svatebních květin a dekorací až po realizaci výzdoby v místě určení a zapůjčení dekorací z vlastní půjčovny dekorací a inventáře. Dílo provádí osobně nebo za pomoci a asistence jím pověřených osob.

2. Tyto obchodní podmínky se v plném rozsahu vztahují také na služby floristického servisu pro hotely, restaurace apod a dále na služby smuteční floristiky a objednávky v rozsahu větším než v ateliéru běžném.

 


III. OBJEDNÁVKA A CENA

1. Svatební květinový servis je poskytován výhradně  na zakázku ( tzn. na objednávku objednavatele vycházející z konkrétních požadavků sjednaných na konzultační schůzce)

2. Objednávka se sjednává výhradně písemně

3. Objednávka obsahuje podrobný popis a rozsah sjednaných služeb mezi objednavatelem a zhotovitelem, dále pak jejich osobní (jméno) a kontaktní (telefon, adresu elektronické pošty) údaje, termín, místo a způsob plnění.

4. Objednávka plní formu smlouvy o dílo. Podpisem se stává závaznou a jejím podepsáním objednavatel stvrzuje, že se s obchodními podmínkami předem seznámil a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Je-li objednávka doručována elektronicky, považuje se za závaznou vyslovením souhlasu objednavatele s jejím obsahem (vyslovení souhlasu má váhu podpisu).

5. Cena za svatební květinový servis vyplývá z objednavatelem odsouhlasené předběžné kalkulace vč. její odchylky v ní uvedené. Cena je uvedena v korunách Českých. Kalkulace (dále jen „cenová nabídka“) bude zhotovitelem zpracována po konzultační schůzce s objednavatelem a to bez zbytečných odkladů (nejsou-li opodstatněné) a v elektronické podobě zaslána objednavateli.

6. Úpravy či změny v objednávce je možno činit nejpozději do 14 dnů před termínem samotné svatby (termín plnění) a to písmně vč. formy SMS, emailem (na pozdější změny, ve formě snížení množství objednaných květin a dekorací nebude brán finanční zřetel).

Při výrazných a zásadních změnách či požadavcích objednávky po jejím podpisu, si coby zhotovitel vyhrazuji právo od objednávky odstoupit a to bez nároku objednavatele na vrácení rezervačního poplatku (např. enormní snížení objednávky po jejím podpisu, výrazné navýšení objednávky pro kapacitní důvody…)

 

 

IV. POPLATKY A PLATBA

 

1.Poplatky za svatební květinový servis se řídí Ceníkem svatebního květinového servisu


2. Rezervační poplatek za termín splatný při rezervaci termínu ve výši 2 500,- Kč (dle ceníku)
(částka bude odečtena z konečné ceny květin, při zrušení rezervace zákazníkem je poplatek nevratný !!!) Neuhradí-li objednavatel rezervační poplatek termínu v době splatnosti, má se za to, že o něj nemá zájem, rezervace se ruší a objednavatel na ni nemá žádný nárok. Stejně tak objednavateli na termín nevzniká nárok, až do zaplacení poplatku a ten je nadále nabízen  – jako volný – dalším zájemcům.

 

3. Poplatek za konzultační schůzku ve výši 500,- Kč je splatný na místě
(poplatek je nevratný!!! při neuskutečnění objednávky je platbou za čas konzultace a vypracování kalkulace… z konečné ceny objednávky se neodečítá)

 

4. Zálohový poplatek splatný do 30 dnů před termínem svatby (termín plnění) ve výši 50% z předpokládané ceny uvedené v cenové nabídce
(poplatek je nevratný!!! při zrušení zákazníkem má formu smluvní pokuty za odstoupení od objednávky viz Storno poplatky)

 

5. Poplatek  700,- Kč za zpracování „cenové nabídky“ bez uskutečnění konzultace atd. (např. pro orientaci klienta, zda službu rezervovat)  je splatný předem a nevratný. Stejně tak se, v případě následného uskutečnění objednávky, neodečítá z její konečné ceny.

 

6.Platba za dekorace a dekorační materiál nekvětinového charakteru (vázy, lucerny, tkaniny a jiné) dle dohody, které jsou zhotovitelem pořízeny a primárně dodány k zapůjčení na přání objednavatele, ve výši 70% pořizovací ceny je splatná při jejich zakoupení. Platba je nevratná, plní formu spoluúčasti objednavatele na pořízení tohoto materiálu a dekorací. Materiál a dekorace, jež jsou předmětem této dohody zůstávají majetkem zhotovitele a to i  po uplynutí plnění smlouvy o dílo.

 

7. Rozhodne-li se objednavatel od objednávky/smlouvy v průběhu od objednání do jejího uskutečnění odstoupit je – vedle již zmíněného – povinnen v plné výši uhradit zhotoviteli již poskytnuté služby či zboží (např. konzultace v místě svatby, další konzultace, již pořízené doplňky apod.) a to neprodleně.

 

8. Platba poplatků i doplatku, tj. ceny za květinový servis se provádí bezhotovostně (není-li domluveno jinak) na účet zhotovitele na základě  faktury vystavené s náležitostmi účetního dokladu, jež je zaslána elektronicky na emailovou adresu objednavatele. Splatnost faktury je (není-li uvedeno jinak) 14 dní.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednavatel je oprávněn od objednávky/smlouvy odstoupit z jakéhokoli důvodu. Odstoupení musí provést výhradně písemně a to doručit zhotoviteli. Stejně tak má právo na odstoupení od smlouvy zhotovitel (viz výše), i v tomto případě musí být odstoupení písemné. Odstoupení od objednávky/smlouvy se řídí článkem Storno poplatky.

 

VI. STORNO POPLATKY VZTAHUJÍCÍ SE KE SVATEBNÍMU KVĚTINOVÉMU SERVISU

1. zrušení zakázky ze strany ateliéru (zhotovitele) je zálohový i rezervační poplatek vrácen v plné výši (s výjimkou odstoupení od objednávky v případě zásadních změn ze strany objednavatele, kdy jsou tyto poplatky NEVRATNÉ)


2. zrušení zakázky ze strany zákazníka (objednavatele) je zálohový i rezervační poplatek nevratný
(resp. při zrušení 30-22 dní před termínem plnění bude zálohový poplatek vrácen ve výši 60% zaplacené částky….zrušení 21-16 dní před termínem plnění bude zálohový poplatek vrácen ve výši 50% zaplacené částky…při zrušení 15 dní (včetně) a méně je poplatek nevratný, má formu smluvní pokuty za odstoupení od objednávky/smlouvy….v případně vracení části zálohového poplatku (dle termínu před termínem plnění)  při zrušení objednávky z něj zároveň budou odečteny již vynaložené případné náklady na materiál pro objednávku objednavatele – např. pořízení ubrousků, svíček apod…rezervační poplatek zůstává nevratný v plné výši….)

 

Stejně tak jsou nevratné uhrazené poplatky za již uskutečněné služby svatebního servisu – konzultace, schůzky atd. V případě, že ještě nebyly uhrazeny, je povinností objednavatele tak neprodleně učinit – a to i v případě, že ještě nedošlo k podepsání objednávky.

 

 

VII. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel:

Podpisem objednávky coby ateliér (tedy zhotovitel) se zavazuje:
1. k plnění díla, tzn. dodání květinového servisu – zhotovení květin a dekorací spolu se službami – vyplývající z rozsahu objednávky.

2. uchování osobních údajů poskytnutých klientem (objednavatelem) výhradně za účelem zpracování zakázky (jejich neposkytování  třetí osobě vyplývá z etického kodexu ateliéru).

3. prezentaci poskytnutých originálních svatebních fotografií výhradně za účelem prezentace vlastní práce ateliéru v tisku, internetu, textových a obrazových materiálech apod v běžném rozsahu.

 

Objednavatel:

Podpisem objednávky coby klient (tedy objednavatel):
1. vyslovuje souhlas s prezentací poskytnutých svatebních fotografií za účelem prezentace ateliéru v tisku, internetu,textových a obrazových materiálech apod v běžném rozsahu…na použití pracovních fotografií pořízených ateliérem se souhlas nevztahuje – k jejich publikování není nutný a ty tak mohou být ( a budou) ateliérem používány libovolně, dle uvážení a etického kodexu

2. souhlasí s jejími obchodními podmínkami i poskytnutím osobních i kontaktních údajů a čísla bankovního účtu za účelem realizace a práv vyplývajících z objednávky/smlouvy ( účel zpracování zakázky). Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a poskytl je dobrovolně.

3. zavazuje se uhradit zhotoviteli všechny účtované poplatky a doplatek za svatební servis (za dílo i služby) v době splatnosti platebního dokladu, v případě zpoždění splatnosti mu bude účtováno penále z prodlení ve výši 1% z částky k úhradě za každý den prodlení.

4. V případě využití služby půjčovny dekorací je povinen řídit se podmínkami půjčovny, pokud se se zhotovitelem nedohodne jinak a zacházet s nimi s ohledem na jejich povahu. Je povinen nahradit zhotoviteli případnou vzniklou škodu a náklady na navrácení do původního stavu v případě znečištění.

Zapůjčení dekorací a inventáře z půjčovny Deko-De la Fleur pro účel výzdoby svatebního dne se řídí podmínkami půjčovny (viz Půjčovna dekorací Deko-De la Fleur)

 

VIII. TŘETÍ STRANY

1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude předmět a podrobnosti objednávky i kalkulace mezi ním a objednavatelem sdělovat třetím osobám a to ani cenu díla po jeho plnění (např. přesně/doslovně vyčíslenou cenu díla nebo jeho části) což vyplývá z etického kodexu zhotovitele.

2. Objednavatel se zavazuje k neposkytování informací a podkladů k objednávce od zhotovitele (kalkuace, návrh, koncept atd.) a objednávky/smlouvy samotné třetím osobám, především osobám se stejným předmětem podnikání jako zhotovitel a dalším, jež jsou svým konáním a činností považovány za „konkurenci“ zhotovitele či za ni považováni být mohou. V případě porušení tohoto závazku je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli částku za zpracování konceptu, návrhu či kalkulace ve výši 3.500,- Kč dle ceníku (viz. poplatek za zpracování konceptu jinak) jako náhradu škody za poskytování a šíření jeho know-how za účelem obohacení třetí strany (duševního i finančního). Tento nárok bude zhotovitelem bezodkladně uplatňován.

 

IX. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY


1. dle platného Obč. zákoníku se záruka 24 měsíců na květiny nevztahuje (jde o zboží rychle podléhající zkáze)

– obecně poskytovaná záruka na všechny řezané květiny je 24 h

2. požadovaná trvanlivost na svatební floristiku (vzhledem ke specifickým podmínkám svatebních květin) je u kytic 12 h, u korsáží, náramků, věnečků apod. 6 h a méně (při standardním zacházení a adekvátním uskladnění a péči s ohledem na charakter a podmínky určení)…na nevhodné zacházení, uskladnění a manipulaci se svatebními květinami a dekoracemi po převzetí objednavatelem nelze brát zřetel a zhotovitel za ně neodpovídá….

3. pro případ reklamace je objednavatel povinnen si květiny a dekorace, ve chvíli zjištění vady, nafotit pro účel dalšího postupu a o záměru reklamace neprodleně informovat zhotovitele (přes zprávu SMS nebo FB, elektronicky)…na oznámení uskutečněné s časovým odstupem nebude brán zřetel…

 

X. VYŠŠÍ MOC A COVID-19

1. Za zásah vyšší moci v souvislosti s Covid-19 se považuje zákaz pořádání akcí souvisejících s obsahem smlouvy nebo jejich značné omezení znemožňující uskutečnit záměr, pro nějž byla objednávka/smlouva o dílo uzavřena (zákaz konání sňatečných obřadů, omezení pohybu osob, omezení počtu osob na 10 atd) vyplývvající z vládních nařízení. Dojde-li tedy ke zrušení objednávky objednavatelem v této situaci z jiného důvodu než zmíněného, nelze je považovat za vyšší moc. V tom případě se podmínky odstoupení od smlouvy řídí článkem Storno poplatky, nedohodnou-li se strany jinak.

2. V případě zásahu vyšší moci nebo situace s Covid-19 je uhrazený rezervační poplatek nevratný. Zůstává však v platnosti a bude převeden na nový termín plnění objednávky/smlouvy o dílo


3. Nedomluví-li se však strany na žádném novém termínu plnění, protože objednavatel nebude

a) žádný nový termín požadovat nebo

b) mu nebude žádný zhotovitelem nabízený nový termín vyhovat a

c) zhotovitel nebude moci z nějakého důvodu (obsazenost, vytíženost, jiný důvod) nabídnout termín jiný či akceptovat termín požadovaný zhotovitelem,

čili se strany při dobré vůli na žádném novém – náhradním termínu nedomluví,

propadá rezervační poplatek ve prospěch zhotovitele.

 

4. Pokud v čase, kdy zasáhla vyšší moc nebo Covid-19, již byl uhrazen zálohový poplatek a nebylo ještě objednáno zboží či materiál potřebný k plnění objednávky/smlouvy (rostlinný materiál) či pro ni zakoupený (svíčky, ubrousky atd), bude tento poplatek objednavateli vrácen v plné výši. V opačném případě bude použit – celý nebo jeho poměrná část – na úhradu tohoto materiálu a ten bude předán klientovi (objednavateli), jemuž byl určen. A to vč. materiálu rostlinného, jelikož byl tento pořízen výhradně na objednávku klienta a proto jej nelze – vzhledem k jeho povaze a činnosti zhotovitele, jež je konána výhradně na zakázku – uplatnit jinak.

 

XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY A SPOTŘEBITELSKÉ SPORY

1. Odpovědnost za vady díla se řídí § 2615 NOZ.
2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy přísluší České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy vzniklé ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
2. Není-li uvedeno jinak, platí obecná ustanovení NOZ a zákona o ochraně spotřebitele.

 

 

V Jasenné dne 1. 9. 2021